KALLELSE ÅRSMÖTE 420-FÖRBUNDET

 

                                                                                                                                                                                                    Stockholm 3 augusti, 2009

 

 

 

Ni är alla välkomna att delta i ordinarie årsmöte under årets SM i Oxelösund. Vi tycker det skulle vara trevligt om så många som möjligt kom och deltog aktivt i diskussioner och beslut. Anledningen till våra aktiviteter och engagemang är att intresset för klassen skall öka och att den skall växa och ge möjlighet för en mer aktiv verksamhet.

De frågor som skall behandlas under mötet framgår från sammanställningen nedan. Punkterna är fastställda i stadgarna för Svenska 420-Förbundet.

 

Ordinarie årsmöte lördagen den 5 september 2009 i Oxelösund, så snart som möjligt efter seglingarnas slut för dagen. Lokal för mötet meddelas på plats i Oxelösund.

 

Mötesordning:

 

a)            Årsmötets öppnande

b)            fråga om mötets behöriga utlysande

c)            godkännande av dagordning

d)            val av en (1) mötesordförande och två (2) mötessekreterare

e)            val av två (2) justeringsmän att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll och två (2) rösträknare

f)             styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse

g)            revisionsberättelse

h)            fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i)              fastställande av årsavgift

j)             val av ordföranden i förbundsstyrelsen för en tid av två år

k)            val av vice ordförande för en tid av två år

l)              val av sekreterare för en tid av två år

m)          val av kassör för en tid av två år

n)            val av övriga ledamöter i styrelsen

o)            val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter

p)            val av två ledamöter i valnämnden

q)            motioner

r)             övriga ärenden som styrelsen vill bringa under årsmötets beslut

s)            övriga frågor

t)             mötets avslutande

 

 

Årsmötet är vidare ett utmärkt tillfälle för de aktiva seglarna att påverka arbetet inom förbundet och ta upp frågor beträffande aktiviteter, träning mm

Vi ber er därför ta tillfället i akt och tänka efter och förbereda de frågor ni vill ha belysta under mötet.

 

Väl mött den 5e september i Oxelösund.

 

Hälsningar, styrelsen