470-info

I samband med Olympiska regattan i Saltis den 8-9 kallar vi alla medlemmar i 470 förbundet till årsmöte enligt följande:

Tid: 1 timme efter det att sista 470 kommit in i hamn, lördagen den 8/10.
Plats: KSSS klubbhus (våningen över kaffeterian)

Dagordning:

1 Årsmötets öppnande
2 Godkännande av dagordning
3 Val av mötesordförande
4 Utse protokollförare
5 Val av två justeringsmän
6 Frågan om årsmötets behöriga utlysande
7 Ekonomisk redovisning
8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av styrelseledamöter och suppleanter
10 Frågan om antagande av stadgar för föreningen
11 Seglingsplanering 2006.
12 Övriga ärenden,
13 Stämmans avslutande

Styrelsen